Общи условия

I. ОПРЕДEЛЕНИЯ

1. Алмак Трейд ЕООД, ЕИК 201673973, адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Чайка бл. 40 ап.4, представлявано от управителя Станислав Андреевич Илюхин, наричано за краткост „Алмак Трейд”, телефон: 00359 899 665 066, E-Mail: info@almacheat.eu

2. Онлайн магазин AlmacHeat – Електронен магазин за продажба на стоки на Алмак Трейд с интернет адрес almacheat.eu. Електронният магазин предоставя на Клиентите информация за продуктите, описани по-долу и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена и разноски, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.

3. Клиенти – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти от електронния магазин. Клиенти могат да бъдат само пълнолетни физически лица, както и юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Лица, които не отговарят на изискванията за клиенти, нямат право да закупят продукти от онлайн магазина.

4. Стоки/продукти – – различни видове отоплителни тела, публикувани в онлайн магазина, както и аксесоари за тяхното свързване към електрическата мрежа.

5. Профил – личният профил на Клиента в онлайн магазина на Алмак Трейд, който позволява на Клиента да направи Поръчка.

6. Общи условия – настоящите Общи условия представляват договор между Алмак Трейд и Клиента за покупко-продажбата на Продуктите от онлайн магазина на Алмак Трейд на територията на България. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите и посетителите на онлайн магазина. Страни по договора са Алмак Трейд, от една страна, и клиента, от друга страна. С поръчката и закупуването на стоки Клиентът заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента в онлайн магазина представлява волеизявление, че е запознат, съгласен е и приема настоящите Общи условия.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Достъпът до онлайн магазина е свободен и за закупуване на стоки не се изисква регистрация в онлайн магазина на Алмак Трейд.

2. При желание Клиентът може да си направи регистрация в онлайн магазинът на Алмак Трейд.

3. С извършване на регистрацията се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия.

4. С извършване на регистрацията Клиентът декларира и гарантира, че е физическо лице или съответно представител (законен или упълномощен) на юридическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

5. Регистрацията в онлайн магазина се извършва чрез въвеждане на данни за клиента, включително потребителско име и парола, както и данни за контакт, съгласно формуляра на електронния магазин.

6. Клиентът носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в онлайн магазина. Алмак Трейд не носи отговорност, ако Клиент е попълнил неверни данни при регистрацията.

7. Клиентът се задължава да уведоми Алмак Трейд при всяка промяна в данните, които е предоставил на Алмак Трейд, като в противен случай Алмак Трейд не носи отговорност за изпращане на поръчани стоки на друг адрес, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност за заплащане на поръчаните стоки, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на Алмак Трейд.

III. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

1. За поръчка в онлайн магазина, трябва да следвате инструкциите на онлайн магазина.

2. За да извършите поръчка:

 • Изберете продукт;
 • Изберете количество;
 • Натиснете „Купи“.

3. За извършване на поръчка е необходимо Клиентът да въведе контактните си дани.

4. След натискане на бутона „Купи“ се счита, че Клиентът е направил поръчка за закупуване на избрани от него Продукти. От този момент се счита и сключен договорът за покупко-продажба на Продуктите от страна на Клиента. С поръчката Клиентът прави неотменимо изявление, че желае да закупи поръчаната стока и се задължава да заплати цената ѝ. С поръчката Клиентът дава съгласието си цената на поръчаните стоки и доставката им да бъде изтеглена от картата на Клиента незабавно след поръчката. При заявка от страна на Клиента, страните могат да договорят цената на поръчаните стоки да бъде заплатена в брой на Куриера.

5. Извършването на поръчката представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с общите условия на Алмак Трейд, с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил, както и с теглене на цената на продуктите от картата на Клиента.

6. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Алмак Трейд да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

7. Алмак Трейд не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. При неправилно или невярно попълнени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт, поръчката се счита за невалидна и за Алмак Трейд не възниква задължение за нейното изпълнение.

8. Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в онлайн магазина и данните, предоставени по телефона на Алмак Трейд. В случай, че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице за цената на поръчаните стоки.

9. Клиентът носи отговорност за верността и пълнотата на всички данни за покупката, която е заявил чрез поръчката.

10. Клиентът и всички негови служители и представители, съдружници, управляващи и свързани лица (ако има такива) носят отговорност за поръчките, направени чрез профила на Клиента в онлайн магазина. Клиентът носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия профил. Клиентът се задължава да не предоставя своето потребителско име и парола на лица, които не желае да правят поръчки от негово име и за негова сметка. Ако клиентът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави поръчки от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати цената на стоките, поръчани от такова лице.

11. Изображенията на продуктите в онлайн магазина имат информативен и насочващ характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията. Тези изображения имат единствено цел да създадат известна обща представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Възможно е някои изображения да създават грешно впечатление за предлаганата стока. Възможно е и описанията на продуктите да бъдат понякога непълни или неточи. Алмак Трейд не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента при подобно разминаване или непълнота.

12. Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в онлайн магазина.

13. Заявката поражда действие по отношение на Алмак Трейд след като Алмак Трейд провери наличността на заявената за покупка стока и изпратят на Клиента потвърждаване на поръчката на посочения от Клиента е-mail адрес. Алмак Трейд не гарантират наличността на поръчаните стоки, независимо, че продуктът е обявен на сайта. При невъзможност за доставка поради липса на наличност на заявената за закупуване стока, Алмак Трейд ще се свържат с Клиента и ще му предостави информация относно възможностите за замяната на поръчаните Продукти или възстановяване на стойността им.

IV. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

1. Поръчаните Продукти ще бъдат доставени в срок до 14 дни, ако адресът за доставка е на територията на Република България или на територията на Европейският Съюз, като Алмак Трейд ще положи всички усилия доставката да бъде извършена преди изтичането на този срок.

2. Алмак Трейд извършва доставката на стоки при спазване на специфичните условия на тези общи условия, както и на техническите изисквания на онлайн магазина.

3. При заявен адрес за доставка на територията на Република България, поръчката се извършва на български език. При заявен адрес за доставка извън територията на Република България, поръчката се извършва на английски език.

4. Поръчката на стоки с адрес за доставка на територията на Република България или територията на Европейският Съюз се прави автоматично, като Клиентът трябва да следва стъпките за поръчка в онлайн магазина.

5. Ако Клинтът желае да поръча стоки с адрес за доставка извън територията на Република България или територията на Европейският Съюз, Клиентът трябва да се свърже със Алмак Трейд за уточняване на условията, цените и сроковете за доставка на стоките. Поръчката на стоки с адрес за доставка извън територията на Република България или територията на Европейският Съюз става след изрично потвърждение от страна на Алмак Трейд.

6. Алмак Трейд изпраща на Клиента броя на стоките, които Клиентът изрично е заявил за поръчка в онлайн магазина.

7. Доставката на поръчаните Продукти се организира за територията на България от Алмак Трейд чрез избран от Алмак Трейд куриер. Доставката на стоки извън територията на Република България се организира от Алмак Трейд чрез избран от Алмак Трейд куриер.

8. Алмак Трейд изпраща Продуктите на адреса, посочен от Клиента.

9. При грешка в посочения адрес, поради която Клиентът не може да бъде намерен на адреса, Алмак Трейд ще се свърже с Клиента за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на Клиента и Клиентът следва да ги заплати на куриера при получаване на поръчаните Продукти.

10. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Алмак Трейд се освобождава от задължението си да достави поръчаната стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса или името му не фигурира на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

11. Страните се съгласяват, че доставката се извършва от трето лице – куриер и при ненавременна доставката Алмак Трейд не дължи обезщетение на Клиента, не носи отговорност за унищожаване или повреда на стоката или опаковката при доставката. Всички претенции на клиента във връзка с подобни дефекти и повреди следва да се отправят към куриера. Алмак Трейд не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка от страна на куриера или доставчика на логистична услуга, включително, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса, доставката е забавена или доставена на грешен адрес от куриера и др.

12. Детайлите по отношение на доставката на стоките, включително, но не само тези относно срока на доставка не представляват договорно задължение от страна на Алмак Трейд и Клиентът няма право на обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Алмак Трейд, че ще достави стоката, не е спазена. За тях носи отговорност куриерът.

13. Клиентът дава съгласието си закупените от него стоки да бъдат предадени на трето лице, което се намира на адреса и което се съгласи да получи стоката от името на Клиента и да му я предаде, както и да подпише съответните документи.

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Всички цени на продуктите, които са поръчани с адрес на доставка в Република България, са в лева.

2. Всички цени на продуктите, които са поръчани с адрес на доставка територията на Европейският Съюз, са в евро.

3. Цените са актуални към датата на поръчката. Цената на стоките не включва цената на доставката. Цената на доставката се заплаща ведно с цената на стоките в момента на поръчката, като с поръчката Клиентът дава съгласието си цената на доставката да бъде изтеглена от картата на Клиента заедно с цената на поръчаните стоки незабавно след поръчката.

4. За цената на стоката Алмак Трейд издава фактура, в която вписва данните, предоставени от Клиента. Алмак Трейд изпраща на Клиента фактурата за цената на стоките заедно със стоките.

5. С поръчката на стоките Клиентът се задължава да заплати цената на стоките. В цената на стоките не е включена цената на доставката. С поръчката на стоките, Клиентът се задължава да заплати цената на доставката, отделно от цената на стоките.

6. Размерът на цената на доставката се определя от куриера, избран от Алмак Трейд да извърши доставката на стоките.

7. Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Алмак Трейд да получи пълният размер на цената на поръчаните стоки.

8. Правото на собственост върху стоките преминава у клиента след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на Алмак Трейд.

9. Заплащането на стоките и доставката се извършва чрез следните кредитни или дебитни карти: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и MasterCard Electronic, както в брой при доставка, ако Клиентът е избрал съответната опция и тя е налична за съответното плащане.

10. С извършване на поръчката Клиентът се съгласява сумите за цената на стоките, доставката и всички банкови такси и други разходи във връзка с плащането да бъдат изтеглени автоматично от неговата карта, включително да бъде извършено авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

11. Клиентът следва да извърши плащане с карта, която позволява извършването на съответната транзакция по плащане, има съответните регистрации за участие в схеми за онлайн автентикации и др.

12. При плащане с кредитна или дебитна карта клиентът попълва
данните за картата, включително номер, дата на валидност, код за сигурност, име на картодържателя и адрес, данни за автентикация, както и други данни, които онлайн магазинът изисква от Клиента.

13. Плащането се извършва веднага, но не по-късно от 30 дни. Максималният 30-дневен срок за доставка е валиден, само ако не е договорен друг срок за доставка. Възможно е договарянето на по-дълги срокове.

14. Алмак Трейд има право да откажат доставката на незаплатена стока, включително когато не е платена цената на самата доставка.

15. При избор на метод на плащане с карта:

 • Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта (номер, валидност, код за сигурност, име)
 • Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация
 • При успешна трансакция (успешни автентикация и авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Плащането се извършва на платежната страница на обслужващата ни банка и ние нямаме достъп до вашите картови данни, затова и не ги съхраняваме на нашия сървър.

16. Алмак Трейд полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

 • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
 • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
 • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISAи MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

1. Клиентът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да направи рекламация, когато доставената стока явно не съответства на поръчаната от него.

2. Счита се, че стоката отговаря на договора за продажба, когато:

 • притежава характеристиките, посочени в онлайн магазина, и е годна за обичайната употреба, за която служат стоките от същия вид;
 • притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които Клиентът може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на стоката и описанието на конкретните ѝ характеристики, направени в онлайн магазина.

3. Когато на Клиента е доставена стока, различна по вид от поръчаната, или доставена стока не отговаря на договора за продажба по смисъла на т. 2, в срок до един месец от получаване на рекламацията Алмак Трейд ще замени доставената стока със стока, която отговаря на направената от Клиента поръчка.

4. Рекламацията се предявява пред упълномощен представител на Алмак Трейд, включително като се изпрати по куриер или чрез пощенска пратка.

5. При предявяване на рекламация Клиентът трябва да посочи предмета на рекламацията и адрес за контакт. При подаване на рекламация Клиентът задължително връща за собствена сметка рекламираната стока и прилага документите, на които се основава претенцията:
• документ за плащане;
• протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
• други документи, установяващи претенцията.

Стоките, закупени и доставени на територията на България или на територията на Европейският съюз следва да се върнат на адреса на Алмак Трейд: България, гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 40, ап. 4. Стока се предава в пълен комплект, в оригиналната си опаковка. Рискът от повреда по време на транспорт до адреса на Алмак Трейд е за сметка на Клиента.

7. Клиентът не може да направи рекламация, ако стоката не бъде предадена във вид, описан в настоящите Общи условия или ако не бъдат предадени предвидените документи.

8. Клиентът няма право на рекламация, ако несъответствието на стоките с договора се дължи на механични влияния, счупвания или други дефекти, на неправилно или неподходящо съхранение и др. действия или бездействия на Клиента.

VII. ОТКАЗ НА КЛИЕНТА

1. Български клиенти или клиенти, които поръчват от България, които са потребители, имат възможност да се откажат от настоящия договор, без да посочват причини за това, в срок от14 дни. Отказът се извършва чрез попълване и изпращане на следния формуляр:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ за стоките, закупени и доставени на територията на България:

До „Алмак Трейд” ЕООД, ЕИК 201673973, адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 40, ап. 4, представлявано от управителя Станислав Андреевич Илюхин, телефон: 00359 899 665 066, e-mail: info@almacheat.eu

с настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
/ опишете подробно стоките и тяхното количество /

Дата на поръчка: ……………………………. /посочете датата на поръчка на стоките /
Дата на получаване:…………………….. / посочете датата на получаване на стоката /
Име на потребителя: ……………………………………………… / напишете името си /
Адрес на потребителя: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………… / напишете адреса си /
Подпис на потребителя: ………………………….….… / ако формулярът е на хартия /
Дата: ……………. г.

2. Срокът за отказ е 14 дни от датата на получаване на стоката.

3. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Алмак Трейд за неговото име, географски адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, куриер или електронна поща).

4. Ако Клиентът се откаже от настоящия договор, Алмак Трейд ще възстанови плащанията, които е получило от Клиента за закупената стока, като Клиентът трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ. При връщане по куриера, който е доставил стоката, цената на връщането е съгласно тарифата на куриера. Ако Клиентът избере друг начин за връщане, цената за връщането се определя съобразно начина, който е избрал Клиентът.

5. Алмак Трейд ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната транзакция. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна  транзакция по картата, с която е извършено плащането. Алмак Трейд ще отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно във вида, описан по-долу.

6. Клиентът следва да върне стоките на адрес: гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 40, ап. 4, не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си.

7. Клиентът се задължава да върне стоката във вида, в който я е получил, без да е отворена, разопакована, без да е нарушена целостта на опаковката и без липсващи елементи от опаковката или съдържанието.

8. Правото на отказ не се прилага за:
• стоки, които са били разопаковани и/или отворени от Клиента;
• стоки, са били монтирани и използвани за определено време;
• етикетите върху отоплителните тела са променили цветът си в следствие на работа на уредът.

9. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от Клиента.

За клиенти, които са потребители, и поръчат стоки от и за извън България е в сила следното:

Разяснение на правото на отказ

Право на отказ

Имате правото да се откажете от настоящия договор в срок 14 дни, без да посочвате причини за това.

Срокът за отказ е четиринадесет дни от датата (в случай на договор за покупко-продажба) на която Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвачът, сте/е получили/о стоките,

ИЛИ (в случай на договор за повече стоки, които сте поръчали в рамките на една поръчка и се доставят отделно): От датата на която Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвачът, сте/е получили/о последната стока;

ИЛИ (в случай на договор за доставка на една стока на няколко частични доставки или колета): на която Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвачът, сте/е получили/о последната частична доставка или последния колет);

За да упражните правото си на отказ, Ви трябва да ни информирате

фирма Алмак Трейд ЕООД, ЕИК: 201673973,
гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 40, ап. 4, България,
Тел.: 00359 899 665 066,
Имейл: info@almacheat.eu

С недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или имейл) за решението си да се откажете от договора. За целта можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ, който обаче не е задължителен.

За съблюдаването на срока за отказ е достатъчно да ни изпратите съобщението за упражняване правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Последици от отказа

Ако се откажете от настоящия договор, ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, които възникват от това, че сте избрали различен вид доставка от предложената, най-изгодна стандартна доставка), веднага и не по-късно от четиринадесет дни от датата на която сме получили съобщението Ви за отказ от настоящия договор. За възстановяването на плащанията ще използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако не бъде договорено друго; заради възстановяването на плащанията в никакъв случай няма да Ви бъдат начислявани такси. В случаите, когато не сме предложили при отказ да вземем стоката сами, можем да откажем възстановяването на плащанията докато не получим стоките или не сте представили доказателство, че сте ги изпратили обратно, в зависимост от това, кой е предшестващият момент.

Веднага и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която сте ни уведомили за отказа от договора, трябва да изпратите обратно или да предадете стоките на

фирма Алмак Трейд ЕООД, ЕИК: 201673973,
гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 40, ап. 4, България,
Тел.: 00359 899 665 066,
Имейл: info@almacheat.eu

Срокът е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на четиринадесет дневния срок.

Вие поемате преките разходи за връщането на стоките, ако предвид характеристиките им те могат да бъдат върнати по обичайния начин като пощенска пратка.

ИЛИ

Ако предвид характеристиките им стоките не могат да бъдат върнати по обичайния начин като пощенска пратка, Вие поемате преките разходи за връщането им.

Вие трябва да поемете разходите за евентуална загуба на стойността, само ако тя се дължи на незадължителен контакт с Вас с цел проверка на характеристиките, качествата и начинът на действие на стоките.

Край на разяснението на правото на отказ

Формуляр за отказ – Образец

Ако искате да се откажете от договора, моля, попълнете настоящия формуляр и го изпратете обратно.

До фирма Алмак Трейд ЕООД, ЕИК: 201673973,
гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 40, ап. 4, България,
Тел.: 00359 899 665 066,
Имейл: info@almacheat.eu

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
…………………………………………………. /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ………………….
Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/
………………………………………………………………………../Име на потребителя/
Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….
/Дата/ /Подпис на потребителя/

VIII. ОТКАЗ НА ДОСТАВКАТА

1. Алмак Трейд има право да откаже доставката на поръчани Продукти, в случай, че Клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия, ако поведението на Клиента противоречи на закона, морала или търговските практики, както и ако продажбата или доставката на стоката противоречат на закона или на разпореждания на компетентен орган. Отказът се съобщава на Клиента, ако последният е предоставил валидни координати. В този случай Алмак Трейд не носи отговорност за неизпълнение на доставката.

2. Алмак Трейд има право да откаже доставката на поръчани Продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

 • Информацията, предоставена от Клиентът е непълна или невярна;
 • действията на Клиентът могат да увредят Алмак Трейд;
 • Клиентът не е заплатил стоки, закупени от Алмак Трейд.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Алмак Трейд е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Алмак Трейд ще положи грижа за запазване на личните данни на клиентите си, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица тези лични данни, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на Алмак Трейд или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

2. С предоставянето на лични данни на Алмак Тред, както и с извършването на поръчка клиентът потвърждава, че е предоставил личните данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за стоките и услугите, предоставяни от Алмак Трейд.

3. При попълване на данните Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако Клиентът е предоставил неверни или непълни данни, Алмак Трейд не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.

4. Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни.

5. Алмак Трейд има право да изпраща на Клиентите незаявени предварително търговски съобщения или да им предложат реклами и информация на свои стоки и услуги.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Клиентът разбира и се съгласява, че Алмак Трейд има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

2. Алмак Трейд има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на онлайн магазина, да забрани използването на онлайн магазина от Клиента, както и да прекрати профила на Клиента без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.

3. Клиентът разбира и се съгласява, че Алмак Трейд има право да преустанови достъпа на Клиента до онлайн магазина без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Клиентът нарушава Общите условия или закона, както и ако не заплати навреме закупени от Алмак Трейд стоки, като в този случай Алмак Трейд не носи отговорност за загуба на данни на Клиента или други вреди.

4. Клиентът няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват онлайн магазина, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.

5. Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до онлайн магазина (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми Алмак Трейд. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през профила на клиента са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички стоки, поръчани през профила му.

6. Алмак Трейд няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

7. Клиентът носи отговорност и се задължава да обезщети Алмак Трейд за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на клиента.

8. Характеристиките или цените на продуктите в онлайн магазина могат да бъдат променени от Алмак Трейд по всяко време и могат да съдържат грешки. В случай на грешка в характеристиките или цената на даден продукт, този продукт се заплаща от Клиента по реалната му цена, определена от Алмак Трейд към момента на поръчката.

9. Във всички случаи отговорността на Алмак Трейд към Клиента се ограничава до размера на сумата, заплатена от Клиента за дадена стока, ако законът допуска ограничение на отговорността.

10. Алмак Трейд не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Алмак Трейд.

11. Алмак Трейд не носи отговорност за прекъснат достъп до онлайн магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.

XI. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Цялото съдържание на онлайн магазина, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Алмак Трейд и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Алмак Трейд и на императивните разпоредби на българското законодателство.

2. Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на онлайн магазина.

3. При създаването на профил в онлайн магазина Клиентът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на онлайн магазина, продуктите или марките на Алмак Трейд или трети лица.

4. Клиентът няма право на достъп до програмния код на онлайн магазина и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Алмак Трейд.

5. В случай на неизпълнение на горните условия, Алмак Трейд има право незабавно да прекрати ползването на онлайн магазина от клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента.

6. Клиентът се задължава да осигури съгласието на всички свои служители и представители (ако има такива), на които е предоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Алмак Трейд.

7. Търговската марка Алмак Трейд, Ilmit, AlmacHeat, Almacheat.com и Almacheat.eu и домейните с това наименование са собственост на Алмак Трейд и неговите партньори. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Алмак Трейд е забранено и се наказва според закона.

8. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Алмак Трейд са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в онлайн магазина и/или имат профил, като при нарушение Алмак Трейд има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

XII. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

1. Алмак Трейд има право по всяко време да прави изменения и подобрения на онлайн магазина, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги.

2. Алмак Трейд има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.

3. В тези случаи Алмак Трейд не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Клиентите.

XIII. КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА

1. С попълването на данните и координати за връзка Клиентът дава изричното си съгласие Алмак Трейд да ползват всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка.

2. Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Клиента не задължава Алмак Трейд да осъществят контакт с клиента.

XIV. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

3. Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Алмак Трейд;

 • всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Алмак Трейд;
 • информация за състава, опаковката, предназначението и употребата на стоките;
 • крайната цена на стоките и цената за тяхната доставка с включени всички данъци и такси;
 • условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която Алмак Трейд се задължава да доставят стоките;
 • условията, срока и начина за рекламация и отказ, включително формуляра по приложение 6 от ЗЗП;
 • периода, за който цената на стоките е в сила;
 • условията и срока на гаранцията/годността;
 • информация за контакт с Алмак Трейд, включително по телефон и електронна поща;
 • техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
 • техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
 • наличност на стоката;
 • опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката.

4. Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.

5. Алмак Трейд е регистриран по ЗДДС с ДДС № BG201673973

XV. УВЕДОМЛЕНИЯ

1. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в онлайн магазина и респективно на електронната поща и адреса за контакт на Клиента, посочени от него при регистрацията.

XVI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

1. Всички посетители на онлайн магазина се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на Алмак Трейд, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Алмак Трейд, включително да не публикуват материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Алмак Трейд или за трето лице.

XVII. ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

1. Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

XVIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Алмак Трейд не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила или форс мажор.

2. Алмак Трейд не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на клиента или друго лице.

XIX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Алмак Трейд си запазва правото да променя Общите условия, без предварително уведомление до клиентите. Новите Общи условия се публикуват на сайта на онлайн магазина.

2. Клиентът носи отговорност да следи и да се запознае с измененията в общите условия.

3. Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти. Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече доставени или направени поръчки.

4. Алмак Трейд не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на онлайн магазина, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Алмак Трейд.

XX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1. За неуредените въпроси във връзка с продажбата на стоки на територията на Република България се прилага българското законодателство, включително при ползване на платформата от чуждестранни клиенти. Всички спорове, свързани със стоките и услугите, предоставяни чрез онлайн магазина, се разрешават от компетентния български съд.

2. За продажбата на стоки за клиенти извън територията на Република България се прилага европейското законодателство. Всички спорове, свързани със стоките и услугите, предоставяни чрез онлайн магазина, се разрешават от компетентния европейски съд.